Skip to main content

आमचे विषयी

आमचे विषयी

महाराष्‍ट्र निसर्ग-पर्यटन विकास मंडळ  
 
 
 
CM
 मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे
मुख्‍यमंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य 
 
DCM

मा.ना.श्री. देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्‍यमंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य

 
FDमा.ना.श्री. सुधीर मुनगंटीवार
राज्‍यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम ((सार्वजनिक उपक्रम वगळुन) 
मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास  
व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय, सामान्‍य प्रशासन, महाराष्‍ट राज्‍य 
 
 
 
 
 
 
श्री. बी. वेणुगोपाल रेड्डी, भा.प्र.से  
प्रधान सचिव (वने)
महाराष्‍ट्र राज्‍य  
 
 
 
h
 
श्री.शैलेश टेंभुर्णीकर, भावसे
प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्‍ट्र राज्‍य 
 
PCCF

श्री. महिप गुप्‍ता. भा.व.से. 
व्‍यवस्‍थापकिय संचालक, निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर

५. नियामक मंडळाची रचना

नियामक मंडळाची रचना खालील प्रमाणे राहील :

 1. मंत्री (वने) महाराष्ट्र शासन                                                                                                 अध्यक्ष
 2. * सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई                                                                सदस्य
 3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर                                                   सदस्य
 4. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर                                                         सदस्य
 5. व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि., नागपूर                                                                     सदस्य
 6. * अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी                                         सदस्य
 7. * अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी                                    सदस्य
 8. सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी                                                         सदस्य
 9. * प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी                             सदस्य
 10. * प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई किंवा प्रतिनिधी                               सदस्य
 11. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई किंवा प्रतिनिधी                                     सदस्य
 12.  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे प्रतिनिधी                                                                           सदस्य
 13.  संचालक, पुरातत्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई                                                                       सदस्य
 14.  महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे सदस्य-सचिव                                                                          सदस्य
 15. मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन), मुंबई                                                                                        सदस्य
 16. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ                                                        सदस्य
 17. ** व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक - एक चक्रीय पध्दतीने                                                             सदस्य
 18. ** व्याघ्र प्रकल्पांच्या स्थानिक सल्लागार                                                                                 सदस्य

   समितीतील स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधी -एक

 1.  ** हॉटेल संघटनेचा प्रतिनिधी – एक                                                                                     सदस्य
 2. ** ट्रॅव्हल संघटनेचा प्रतिनिधी – एक                                                                                    सदस्य
 1. * निसर्ग पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे तज्ञ/संस्था-एक                                                                सदस्य
 1. व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ                                         सदस्य सचिव

 

स्पष्टीकरण

1. * महाराष्ट्र शासनाचे नियोजन, वित्त, पर्यटन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग व आदिवासी विकास या प्रशासकिय विभागाचे प्रमुख पदसिध्द सदस्य असतील.

 

२. ** कार्यकारी समितीच्या शिफारसीनुसार किंवा हॉटेल संघटना/ट्रॅव्हल संघटना/स्थानिक सल्लागार समितीतील लोकांचे प्रतिनिधी निसर्ग पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञ यांना नियामक मंडळाचे अध्यक्ष नामनिर्देशित करतील.

 

११. कार्यकारी समिती :

___ कार्यकारी समितीची रचना खालील प्रमाणे असेल.

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

३. व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि., नागपूर यांचे प्रतिनिधी

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ वा त्यांचे प्रतिनिधी

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्पा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य नागपूर

७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर

८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई 

९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ                                                                      

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

 

 

 

 

 

 

 

सदस्य

 

सदस्य सचिव